9fed Medi 2017

Amodau a Thelerau

Amodau a Thelerau

 

 

Darllenwch yr isod yn ofalus cyn penderfynu cystadlu. Mae o’n hanfodol bwysig eich bod chi’n deall yn union beth ydi natur y ras.

 

 

Mae o’n hanfodol bod pawb sy’n cystadlu:

  1. Yn deall bod y tirlun yn amrywiol iawn, weithiau’n llwybr coedwigaeth gwastad ac weithiau’n llwybr mynydd serth, garw a chreigiog. Ychydig iawn o gymorth fydd ar gael ar hyd trywydd y ras. 
  2. Yn gofalu y bydd yn medru cynnal ei hun ac ymdopi heb gymorth dan wahanol amgylchiadau e.e. gwynt, oerni, gwres, niwl, rhew, eira a thywyllwch.
  3. Yn gwybod sut i warchod y corff pan fydd wedi ymlâdd a dan y straen meddyliol a chorfforol sy’n dod yn sgîl gwthio’r corff i’w eithaf e.e. syched, diffyg traul, poenau yn y cyhyrau a’r esgyrn (e.e. o ganlyniad i droi ffêr).
  4. Yn llwyr gyfrifol am unrhyw ddiffyg yn ei iechyd a oedd yn bod cyn y ras. Os oes unrhyw amheuaeth ynglŷn â’i iechyd, ni ddylai gystadlu.
  5. Yn derbyn nad oes unrhyw ddisgwyliad na dyletswydd ar y trefnwyr na’u staff i helpu cystadleuwyr ymdopi â phroblemau o’r fath, a bod diogelwch ar y mynydd yn dibynnu ar allu’r rhedwr i ymdopi ohono’i hun â’r problemau y bydd yn eu hwynebu.
  6. Yn 18 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod y ras. Bydd unrhyw un dan 18 yn cael ei ddiarddel. 

Yn cario efo fo neu hi, drwy gydol y ras, yr holl gyfarpar gofynnol a nodwyd ar y rhestr uchod neu wynebu cael ei diarddel.